یاد روح الله

حسین حسین شعار ماست   شهادت افتخار ماست

حضرت روح الله (ره) چنین می فرمود :
و هرچه ستمکاری بیشتر باشد، دین عدل بیشتر تایید می شود. ظالم با اعمال ظالمانه خودش دین عدل را تایید می کند؛ و لایزال اینطور بوده است . فرعون با فرعونیت وطغیانش دین موسی را تایید می کند، و ابوسفیان با طغیان ، دین رسول اکرم را تاییدمی کند؛ و محمدرضا با طغیان و عصیان و جور و ستم ، دین اسلام را تایید می کند. خداهمان طوری که از قشر متفکرین روحانی تایید می شود. . . ، خدای تبارک و تعالی می فرماید که از قشرهای فاسد هم ، از رجل فاجر هم ، دین اسلام و دین خدا تاییدمی شود؛ و آن به همین معناست که گفتم . نه تایید می کند؛ تایید "می شود": لایزال یوید هذاالدین بالرجل الفاجر.
بکشید ما را؛ ملت ما بیدارتر می شود
این رجل فاجری که خون عزیز ما را به زمین ریخت ، تایید کرد دین خدا را. یعنی خدا دین خودش را به او تایید کرد. با ریختن خون عزیز ما ، تایید شد انقلاب ما . این انقلاب باید زنده بماند، این نهضت باید زنده بماند، و زنده ماندنش به این خونریزیهاست .بریزید خونها را ؛ زندگی ما دوام پیدا می کند. بکشید ما را ؛ ملت ما بیدارتر می شود. ما ازمرگ نمی ترسیم ؛ و شما هم از مرگ ما صرفه ندارید. دلیل عجز شماست که در سیاهی شب ، متفکران ما را می کشید. برای اینکه منطق ندارید. اگر منطق داشتید که صحبت می کردید؛ مباحثه می کردید. لکن منطق ندارید، منطق شما ترور است ! منطق اسلام تروررا باطل می داند. اسلام منطق دارد؛ لکن با ترور شخصیتهای بزرگ ما، شخصهای بزرگ ما، اسلام ما تایید می شود.
نهضت ما زنده شد. تمام اقشار ایران ، باز زندگی از سر گرفت . اگر یک سستی ، ضعفی پیدا کرده بود، زنده شد. اگر نبود شهادت این مرد بزرگ ، و اگر مرده بود این مرد بزرگ در بستر خودش ، این تایید نمی شد؛ این موج برنمی خاست . الان موجی در همه دنیا، همه دنیا، همه دنیایی که به اسلام علاقه دارند، این موج بلند شد. سایر کشورها هم ؛ برادران .
صحیفه نور - جلد هـفتم - صفحه 183
/ 0 نظر / 6 بازدید